STATUT
FUNDACJI EREM
Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Erem” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez księdza Zygmunta Niewęgłowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 29 listopada 2021 roku przed Wojciechem Szczypkowskim, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno 2 lok. 194, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

§5

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym przepisami prawa oraz zadaniami Fundacji.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§7

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji oraz pieczątkami z danymi identyfikującymi Fundację.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

§9

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Celem Fundacji jest:
a) tworzenie miejsc kontemplacji;
b) organizacja rekolekcji otwartych i zamkniętych, spotkań, warsztatów oraz pobytów wypoczynkowych dla duchownych i świeckich rzymskokatolickich;
c) organizacja opieki dla duchownych i darczyńców oraz członków kapituły;
d) wsparcie życia pustelniczego poprzez tworzenie eremów – pustelni na stały lub czasowy pobyt, w tym tzw. „roków kontemplacyjnych”;
e) wspieranie duchowości adoracyjno – liturgicznej;
f) wsparcie duszpasterstwa, małżeństw i rodzin katolickich poprzez organizowanie wypoczynku, rekolekcji, warsztatów;

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych, ubogich;
b) organizowanie, współorganizowanie, prowadzenie, finansowanie lub promowanie turystyki i wypoczynku w Polsce, w szczególności dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi i osób w wieku emerytalnym;
c) prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, w tym wspomaganie działań na rzecz rozwoju duchowego, nauki, edukacji;
d) organizowanie i prowadzenie odpłatnie i nieodpłatnie różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych, oświatowych, doradczych oraz innych przeznaczonych do realizacji celów Fundacji;
e) budowę i prowadzenie odpłatne i nieodpłatne ośrodków przeznaczonych dla niedużej grupy pensjonariuszy, w tym pustelni;
f) świadczenie usług opiekuńczych pensjonariuszom;
g) realizację projektów społecznych zakresie solidarności pokoleń
h) organizację, dofinansowywanie oraz wspieranie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych duchownych, darczyńców oraz członków kapituły;
i) organizowanie szkoleń, spotkań szkoleniowo-rekolekcyjnych, rekolekcji, prelekcji, seminariów, konferencji, dyskusji, warsztatów, pielgrzymek, wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych zamiarem propagowania celów Fundacji;
j) organizacja formacji mających na celu krzewienie wartości chrześcijańskich i patriotycznych;
k) integrowanie środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów Fundacji;
l) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji;
m) organizację współpracy międzynarodowej w zamiarze realizowania celów Fundacji;
n) pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej w niniejszym Statucie poprzez organizację zbiórek, kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, jak i pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje i subwencje;
o) udzielanie dotacji i darowizn.

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia;
b) nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, pieniądze i inne aktywa otrzymane w drodze darowizn, spadków, zapisów, nabyte w czasie istnienia Fundacji;
c) inne nieodpłatne przysporzenia np. przelewy, subwencje;
d) odsetki od kwot zdeponowanych w bankach;
e) wpływy z działalności gospodarczej fundacji.

§14

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  a) funduszu założycielskiego,
  b) dotacji, darowizn, subwencji, spadków i różnego rodzaju przysporzeń majątkowych udzielonych przez osoby fizyczne, osoby prawne bądź podmioty nieposiadające osobowości prawnej – zarówno krajowych jak i zagranicznych,
  c) prowadzonej działalności gospodarczej,
  d) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  f) odsetek i depozytów bankowych,
  g) dochodów z dywidend.
 2. Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest kwota 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych.
 3. Fundacja może zawierać umowy dożywocia.
 4. Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów i innych przysporzeń majątkowych mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  2) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  3) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  4) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  5) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  6) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  7) Ruchome placówki gastronomiczne;
  8) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  9) Wydawanie książek;
  10) Wydawanie gazet;
  11) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  12) Pozostała działalność wydawnicza;
  13) Najem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  14) Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie;
  15) Działalność agencji reklamowych;
  16) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  17) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  18) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
  19) Działalność obiektów sportowych;
  20) Pozostała działalność związana ze sportem;
  21) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 2. Jeżeli podjęcie określonej działalności gospodarczej wymagałoby uzyskania zezwolenia lub koncesji, Fundacja podejmuje taką działalność dopiero po jej uzyskaniu.

§17
Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§18

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością we wszystkich sprawach, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 członków.
 3. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Fundatora. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
  a) ks. Zygmunt Niewęgłowski – Prezes Zarządu
  b) ks. Adam Kurowski – Członek Zarządu.
 4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 5. Członek Zarządu może być odwołany w każdej chwili.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania członka Zarządu lub rezygnacji.
 7. Każdy członek Zarządu może złożyć rezygnację bez podania powodów.
 8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. Fundator ustala wówczas wysokość wynagrodzenia członków Zarządu oraz zawiera z nimi umowy o pracę.
 9. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.
 10. Oświadczenia w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

§19

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, w trybie pisemnym (obiegowym).
 3. Zarząd może podejmować decyzje oraz odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji.
 4. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu oraz podejmowanie uchwał określi Regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§20

 1. Dla właściwego realizowania celów statutowych Zarząd może powołać Kapitułę Fundacji, jako organ doradczy Fundacji.
 2. Kapituła Fundacji będzie składać się z co najmniej 3 osób.
 3. W przypadku powołania Kapituły Fundacji wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego Kapituły, który organizuje jej prace. Kapituła może powołać ze swojego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji w przypadku niemożności pełnienia tej funkcji przez Przewodniczącego Kapituły.
 4. Kapituła Fundacji może:
  a) Składać wnioski dotyczące działalności Fundacji;
  b) Przyznawać nagrody i odznaczenia za zasługi na rzecz realizacji celów Fundacji;
  c) Otrzymywać informacje dotyczące działalności Fundacji.
 5. W przypadku powołania Kapituły Fundacji jej posiedzenia odbywać się będą w razie potrzeby. Posiedzenia Kapituły zwoływać będzie Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Kapituły lub na wniosek 2/3 członków Kapituły.
 6. Zakres działania i sposób funkcjonowania Kapituły Fundacji może zostać w regulaminie Kapituły Fundacji przyjętym na mocy odrębnej uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ 5
JEDNOSTKI TERENOWE FUNDACJI

§21

 1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu.
 3. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd.
 4. Kierownik jednostki terenowej podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu.
 5. Zarząd może w drodze uchwały określić szczegółową strukturę organizacyjną i organy funkcyjne jednostki terenowej.

§22

 1. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji.
 2. Jednostka terenowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego jednostka terenowa korzysta z osobowości prawnej Fundacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych przepisami dotyczącymi jednostek terenowych mają zastosowanie zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU

§23

 1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji:
  a) na polecenie Fundatora, wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  b) z własnej inicjatywy.
 2. Zmiany Statutu dokonywane z własnej inicjatywy Zarządu Fundacji wymagają uprzedniego ich zatwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Fundatora.
 3. Zmiany celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, można dokonać wyłącznie na polecenie Fundatora, wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zmiana Statutu Fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

ROZDZIAŁ 7
LIKWIDACJA

§24

Uchwałę o rozpoczęciu i zakończeniu likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.

§25

Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznaczone będą na cele wskazane przez Zarząd Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji działających na rzecz propagowania idei odpowiadających celom Fundacji.

ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

 1. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują osobie wskazanej przez niego w testamencie. W przypadku braku testamentu prawa i obowiązki przejmują spadkobiercy ustawowi.
 2. O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.